Burmistrz zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie„Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032”.

Konsultacje prowadzone będą do 16.06.2017 r.

Swoje uwagi, opinie, propozycje do treści projektu uchwały można wnosić przy pomocy formularza (druk pod pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta, pok. 20). Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Wąbrzeźno (pok. 20, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno) lub przesłać e-mailem na adres: polkowska@wabrzezno.com.

Wszystkie wypowiedzi – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem osoby biorącej udział w przedmiotowej konsultacji.

Projekt uchwały

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie-Burmistrza Wąbrzeźna

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/157/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z 5 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; zarządzenie nr OA.0050.50.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 1 czerwca 2017 r.