Znamy już wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r., będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Do konkursu przystąpiło 15 organizacji pozarządowych. W sumie złożono 20 ofert, z których 6 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Pozostałe dotyczyły: wpierania i upowszechniania kultury fizycznej (9 ofert); działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (3 oferty); kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (2 oferty). Ich oceny merytorycznej dokonała komisja konkursowa, powołana przez burmistrza. Warunkiem przyznania dotacji, zgodnie z regulaminem, było uzyskanie co najmniej 20 pkt. Tej minimalnej oceny nie otrzymały 3 oferty.

W puli konkursu było 200 000 zł, a na realizację zaakceptowanych 11 projektów przyznano w sumie 219.000 zł.

W budżecie miasta na 2018 roku na działania NGO zaplanowano 300 000 zł. Po odliczeniu ogólnej kwoty dotacji, przyznanych w zakończonym właśnie konkursie, do wykorzystania pozostanie 81 000 zł. Kwota ta stanowi pulę drugiego konkursu, który ogłoszony będzie prawdopodobnie w kwietniu br.; oraz pulę tzw. „małych grantów”, które przyznawane są poza konkursami w ciągu całego roku.

Wyniki pierwszego konkursu ofert

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa organizacji Dotacja
w zł
 1. Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody”
(Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)
 18 000
 2. Miejski Klub Sportowy „UNIA”
(Działalność sportowa MKS UNIA Wąbrzeźno)
 87 000
 3. Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki
(Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie kyokushin karate)
 18 000
 4. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby „Werewolves”
(Upowszechnianie Rugby)
 4 000
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Vambresia – Worwo”
(Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci i młodzieży)
 70 000
 6. Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży)  8 000
 7. Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (Udział reprezentacji dziewcząt Szkoły Podstawowej 3
w Wąbrzeźnie w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Ręcznej)
0
 8. Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl
(Organizacja trzeciej edycji biegu pn. Wąbrzeska Dziesiątka)
 4 000
 9. Stowarzyszenie”Otwarte drzwi”
(„Pokolenie+” – aktywizacja osób 60+)
 1 500

 

2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Nazwa organizacji Dotacja w zł
 1. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń
(Obóz harcerski 2018)
 6 000
 2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
(Kolonie edukacyjne „Survival” i ”Kolonijny Skaut” z elementami profilaktyki uzależnień)
 0
 3. Polski Związek Wędkarski, Koło w Wąbrzeźnie
(Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka na Jez. Zamkowym)
 1 500

 

 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa organizacji Dotacja w zł
 1. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
(Udział orkiestry Dętej Wąbrzeskiego Domu Kultury w warsztatach muzycznych
w miejscowości Hartowiec)
 0
 2. Polski Związek Niewidomych
(Integracyjno-kulturalny wyjazd do Opery „Nova” w Bydgoszczy)
 1 000

 

Oferty odrzucone z przyczyn formalnych:

1)       ZHP Hufiec Toruń VII Zlot New Vambres;

2)       Polski Związek Wędkarski Organizacja konkursu wędkarskiego o Puchar Burmistrza Miasta Wąbrzeźno;

3)       Polski Związek Wędkarski Dowóz dzieci ze szkółki wędkarskiej przy Kole Miejskim Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie;

4)       Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „INICJATYWA” Rusz się z domu;

5)       Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „INICJATYWA” Klub Turystyczny Włóczykij;

6)       Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „INICJATYWA” Wąbrzeski Festiwal Turystyczny.

 

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)