w sprawie monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego.

W związku z wejściem w życie 15 grudnia 2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy  o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. 2017 r., poz. 2216 ), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

WARUNKIEM PROWADZENIA PRZEZ PRODUCENTA ROLNEGO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UPRAWY TYTONIU, PRODUKCJI LUB ZBYTU SUROWCA TYTONIOWEGO JEST UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO – NUMER EP.

Szczegółowych informacji w zakresie obowiązków wynikających z powyższej ustawy dla producentów i nabywców surowca tytoniowego udziela Odział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godz. 7 : 30 – 15 : 30 bądź pod numerem telefonu 52 525 08 01.

Formularze wniosku o wpis do Rejestru oraz innych niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.kowr.gov.pl w zakładce: INTERWENCJA – TYTOŃ – tutaj.

 

Broszura. Rynek tytoniu w Polsce – monitorowanie i nadzór