Od 2018 roku taryfy za odprowadzanie ścieków i wód opadowych i roztopowych oraz dostarczanie wody zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Nowe Prawo wodne, które obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku, ograniczyło kompetencje organów samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania wodami. Obowiązki te przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP) i teraz to od niego ostatecznie zależy wysokość taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych w danym samorządzie, w tym oczywiście i w Wąbrzeźnie. Do tej pory cenniki, zaproponowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, zatwierdzali kolejno burmistrz następnie Rada Miasta, a nadzór sprawował wojewoda. Jeżeli radni nie zatwierdzili cenników taryf, wchodziły one w życie w ciągu 45 dni.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji wykonał już kalkulację nowych taryf i przesłał je PGWWP, a konkretnie regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Cenniki – zgodnie z nowymi przepisami – zostały opracowane na trzy lata, z wyszczególnieniem opłat na każdy rok oddzielnie. – Wysłaliśmy je do zatwierdzenia 12.03.2018 roku – mówi prezes Marek Kondraciewicz. – Organ regulacyjny ma 45 dni (od dnia otrzymania wniosku) na ocenę projektu taryf, sprawdzenie czy przygotowano go zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, z przepisami ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. oraz na analizę zmian warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej. Jeżeli wynik oceny będzie pozytywny, organ regulacyjny zatwierdzi taryfę w drodze decyzji. Jeżeli będzie negatywny – odmówi w drodze decyzji zatwierdzenia taryfy oraz nałoży na przedsiębiorstwo obowiązek przedłożenia poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia.

Jeżeli wynik oceny lub weryfikacji będzie negatywny z powodu warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, wskazujących na konieczność obniżenia cen i stawek opłat poniżej złożonych w projekcie taryfy, organ regulacyjny określi w drodze decyzji tymczasową taryfę. Tymczasową taryfę stosuje się do czasu wejścia w życie taryfy, zatwierdzonej zgodnie z przepisami ustawy.

W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu taryfy lub określeniu przez organ taryfy tymczasowej stała się ostateczna organ regulacyjny ogłasza zatwierdzona taryfę lub tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Burmistrz zamieszcza zatwierdzoną lub tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a przedsiębiorstwo zamieszcza zatwierdzoną taryfę lub tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klienta. Zatwierdzona taryfa lub tymczasowa taryfa wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli organ regulacyjny nie wyda decyzji w terminie 45 dni od otrzymania wniosku – wyjaśnia dalej M. Kondraciewicz – taryfa wchodzi w życie po upływie 120 dni od dnia doręczenia jej projektu organowi regulacyjnemu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie. Stawki taryf ogłoszone będą na naszej stronie internetowej oraz udostępnione w punkcie obsługi klientów MZECWiK.

Obecnie za wodę i ścieki płacimy stawki, ustalone na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, i będą one obowiązywały do czasu ogłoszenia nowych taryf.