Trwa nabór do projektu stypendialnego  pn. „Humaniści na start”. Zdolni uczniowie mogą uzyskać wsparcie finansowe na trzy lata!

Urząd Marszałkowski planuje objąć wsparciem finansowym 1800 zdolnych uczniów w ramach programu „Humaniści na start”. Kwota stypendium może wynieść do 5 tysięcy złotych.

O stypendia może ubiegać się uczeń – mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, który spełni łącznie następujące warunki:

  • uczęszcza do  klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki ;
  • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 lub tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2.
  • uzyskał co  najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie. Można je wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły. Wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza. Na rok szkolny 2018/2019 planowane jest przyznanie 600 stypendiów, wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 września. Kolejne dwa nabory zaplanowano na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021. Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie projektu ,,Humaniści na start”.

Pozostałe programy stypendialne realizowane przez samorząd województwa, w których nabory wniosków również rozpoczną się od 1 września  to:

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”, realizowany w oparciu o środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafiło do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. Pomoc otrzymało  467 uczniów techników oraz 155 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Maksymalna wysokość stypendium to 500 złotych miesięcznie, więcej tutaj,

„Prymus Pomorza i Kujaw” – stypendia w ramach tego programu rozdysponowaliśmy wśród 1,5 tysiąca uczennic i uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych, informatyki, matematyki, języków obcych i przedsiębiorczości. Wysokość stypendium to 3 tysiące złotych (wypłacane w transzach) (więcej).