Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. Właśnie trwa nabór do programu, dzięki któremu w styczniu 2019 roku bransoletki życia otrzyma 150 osób. 

 

Nabór prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Bransoletki życia to urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy. Program prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

System opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach – mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Pierwszym, pilotażowym etapem programu objętych zostało w naszym województwie 55 starszych osób. W styczniu grupa ta powiększy się o 150 osób. Otrzymają oni nowszy model bransoletek, który umożliwia też kontakt głosowy ze wskazaną osobą, np. członkiem rodziny, za pomocą jednego przycisku.

Kolejny program Urząd Marszałkowski ma uruchomić wiosną przyszłego roku w partnerstwie z samorządami. Dzięki niemu do potrzebujących mieszkańców naszego województwa, w tym i Wąbrzeźna, będzie mogło trafić w sumie kolejnych 3000 bransoletek. Wiosną gminy będą odpowiadać za rekrutację i poniosą część kosztów (15 złotych miesięcznie za jednego uczestnika).

 

Urząd Marszałkowski planuje również uruchomić przy teleopiece wolontariat osób młodych, oparty o harcerzy z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Jak informują – będą pomagać starszym paniom i panom w kwestiach związanych z obsługą sprzętu.

 

Kto może skorzystać z teleopieki:

 

 • osoba zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoba, która ukończyła 60 rok życia;
 • osoba niesamodzielna, czyli taka, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoba nieprzebywająca w opiece całodobowej;
 • osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

 

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby[1]:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego(czyli kwoty 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby gospodarującej z rodziną)
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • mężczyźni.

 

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono)

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, podpisać i w terminie do dnia 31 października 2018 r. dostarczyć osobiście lub listownie do:

 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93 lub
 • Polskiego Czerwonego Krzyża w:

–         Bydgoszczy (ul. Warmińskiego 10)

–         Grudziądzu (ul. Dąbrowskiego 11-13)

–         Inowrocławiu (al. Okrężna 79)

–         Włocławku (ul. Zduńska 14)

 

Można też przesłać go mailem na adres infosenior@rops.torun.pl lub faxem pod nr 56 657 14 61.

W wypełnieniu formularza pomocą będą służyć pracownicy ROPS-u w jego siedzibie oraz podczas dyżurów w  Oddziałach PCK:

 • Bydgoszcz – każda środa, godz. 9-13
 • Grudziądz – każdy wtorek, godz. 9-13
 • Inowrocław – każdy poniedziałek, godz. 9-13
 • Włocławek – w każdy czwartek, godz. 9-13

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: tel. 56 657 14 69, e-mail: infosenior@rops.torun.pl.

 

 

[1] do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.)

 

TELEOPIEKA – formularz zgłoszeniowy – 10.2018

 

Fot. www.kujawsko-pomorskie.pl