Na ostatniej sesji radni m.in. ustalili dla siebie plany pracy, udzieli dotacji celowych, wprowadzili zmiany do budżetu miasta i do regulaminów targowiska miejskiego oraz płatnej strefy parkowania.

Na V Sesji Rady Miasta, która odbyła się 23 stycznia 2019 roku, radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 20118 rok. oraz podjęli dwanaście uchwał.  Część z nich dotyczyła planów pracy Rady Miasta i wszystkich stałych komisji, w tym również Komisji Rewizyjnej, oraz powołania komisji doraźnej do opracowania nowego Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno.  Radni w drodze uchwały udzielili również dotacji celowych na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat”, funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie oraz działalność Społecznej Straży Rybackiej. Dokonali też zmian w regulaminach targowiska miejskiego „Mój Rynek” i strefie płatnego parkowania.  W pierwszym regulaminie zmiana dotyczyła wyłączenia sobót z dni targowych, a w drugim przypadku wprowadzenia zwolnienia z opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania dla użytkowników pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym lub elektrycznym. Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego na ulicy Jeziornej. Zmiana polegać będzie na ujednoliceniu planu i przeznaczeniu całego terenu pod zabudowę jednorodzinną.  Radni wprowadzili  również zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2019. Dotyczą one przede wszystkim projektów unijnych, z których środki nie zostały wykorzystane zgodnie z planem w 2018 roku i zostały przesunięte na 2019 r. Chodzi o projekty:  Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych w MOPS – na kwotę 52.488,00 zł, oraz Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 – na kwotę 26.342,79 zł.

Na sesji złożono trzy interpelacje. Radna Aleksandra Basikowska  w sprawie przebudowy ul. Jeziornej, radny Sebastian Isbrandt w sprawie podziału środków w konkursie ofert dla organizacji na zadania publiczne i radny Maciej Murawski, który w swojej interpelacji wyszczególnił piętnaście wniosków, wypracowanych przez mieszkańców jego okręgu wyborczego na spotkaniu z radnym.

Zgodnie z prawem, interpelacje składane są na piśmie, a ich treść oraz odpowiedzi na nie publikowane są na naszej stronie BIP Urzędu Miasta Wąbrzeźno  – TUTAJ.

Cały przebieg sesji, w tym dyskusji radnych, którą podjęli w punkcie wolne głosy można wysłuchać  – TUTAJ

Uchwały  podjęte na V Sesji Rady Miasta – TUTAJ

Sprawozdanie z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok

 

Raporty z głosowań:

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2030

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nasz Mały Świat

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koło Miejskie PZW

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek w Wąbrzeźnie.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za ich parkowanie.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno.