Dzisiaj  – 11 marca podpisaliśmy umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna”.

 

 

Otrzymaliśmy grant w wysokości 50 000 zł na realizację projektu  „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna”. Umowa na dofinansowanie została podpisana 11 marca przez burmistrza Tomasza Zygnarowskiego i skarbnik miasta Mariolę Frankowską z Lokalną Grupą Działania Ziemia Wąbrzeska, którą reprezentowali Władysław Łukasik – prezes Zarządu i Zenon Wilczyński – członek Zarządu.

Projekt  „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” będzie realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Jego założeniem jest aktywizacja społeczna dziesięciu wąbrzeźnian zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt będzie wykonany w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.  Udział w niej wezmą osoby,  które należą co najmniej do jednej z grup: osób długotrwale bezrobotnych,  osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, grupy kobiet w wieku produkcyjnym,  osób powyżej 50 roku życia oraz osób na rynku pracy do 25 roku życia. Pieczę nad uczestnikami sprawować będą opiekun oraz pedagog/terapeuta, którzy zostaną zatrudnieni do realizacji projektu.  W planie są spotkania o charakterze integracyjnym, w ramach których prowadzone będą pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe z terapeutą oraz aktywizacja sportowa i kulturalna. Organizowane będą wycieczki rowerowe, na potrzeby których zakupionych będzie dziesięć rowerów, seanse kina plenerowego oraz wyjazd do teatru.

Całkowita wartość projektu wynosi 54700 zł.

 

Fot. LGD Ziemia Wąbrzeska. Z podpisania umowy – 11 marca 2019 roku

 

 

 

Wcześniej o projekcie pisaliśmy tutaj

Projekt „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna”  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020