Ulica Pod Młynik

„Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem
- ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”

 

 

Całkowita wartość projektu: 764 855,67 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 382 427,00 zł

 

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

 

 

1. Podmiot realizujący zadanie Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18,

87-200 Wąbrzeźno

2. Nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik
w Wąbrzeźnie”
3. Źródła finansowania zadania:  
Całkowita wartość zadania: 764 855,67 zł
Środki z budżetu państwa 382 427,00 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 382 427,67 zł, w tym środki pochodzące od partnera (Powiatu Wąbrzeskiego) w wysokości 191 597,00 zł
4. Zwięzły opis zadania Projekt zakłada wykonanie m.in. następujących prac:

- roboty ziemne,

- odwodnienie,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji zadania Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem partnera – Powiatu Wąbrzeskiego.
6. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
7. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu lipiec 2016 r.
8. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu sierpień 2016 r.
9. Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania

- imię i nazwisko

- stanowisko służbowe

- telefon/fax

- email

Edyta Brzoskowska

Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta
56 688 45 05

zp@wabrzezno.com