Jeżeli planujecie demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie odpadów zawierających azbest możecie skorzystać z dotacji przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – właściciele obiektów– z których ma być usunięty azbest. W imieniu właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszego miasta, wniosek do WFOŚiGW składa Urząd i on też ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z dotacji powinni do 15 lutego 2013 roku złożyć wniosek do Urzędu Miasta Wąbrzeźno (ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno).

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Wąbrzeźno, pokój nr 2, tel. 56 688 45 27, bądź na stronie internetowej urzędu: www.bip.wabrzezno.com w zakładce: dokumenty do pobrania/ochrona środowiska.

Szczegóły na temat zasad i trybu udzielania dotacji znajdują się na stronie www.wfosigw.torun.pl