Inwestorzy zainteresowani udziałem w realizacji budowy budynku mieszkalnego w Wąbrzeźnie mogą już składać wnioski o udział w dialogu konkurencyjnym.

 

17 stycznia 2014 roku rozpoczęło się postępowanie w sprawie wyłonienia partnera do realizacji budowy budynku mieszkalnego w Wąbrzeźnie w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Wnioski o udział w dialogu konkurencyjnym przedsiębiorcy będą mogli składać do 17 lutego 2014 roku. Spośród oferentów, którzy spełnią wymogi, maksymalnie wybranych zostanie 5. Wybrane firmy wraz z zespołem projektowym wypracują ostateczny zakres  partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego budowy budynku mieszkalnego. Po zakończeniu dialogu konkurencyjnego, zostanie ogłoszony przetarg. Partner prywatny będzie wyłoniony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Miasto poszukuje partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje budowę budynku mieszkalnego na ul. Macieja Rataja w Wąbrzeźnie  oraz będzie go utrzymywać w sprawności technicznej, pobierając tzw. pożytki z tytułu opłaty za dostępność (opłata za wynajem) oraz ewentualnej eksploatacji powierzchni komercyjnych. Wkładem miasta w to przedsięwzięcie będzie działka. Grunt zostanie przekazany partnerowi prywatnemu w formie nieodpłatnego użyczenia, przy czym na etapie dialogu konkurencyjnego może zmienić się sposób przekazania gruntu.

Zakres inwestycji obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego. Budowa budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmuje w szczególności: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji; budowę zaprojektowanego budynku; wykonanie infrastruktury technicznej: przyłącza wody i sieć wodociągową ppoż., przyłącza kanalizacji sanitarnej, oświetlenia budynku; zagospodarowanie terenu: śmietnik, plac zabaw, zieleń, roboty odwodnieniowe; budowę drogi i chodnika. Przewidywana liczba mieszkań w budynku – 30, w tym: 10 mieszkań jednopokojowych o pow. ok. 25 m2, 15 mieszkań dwupokojowych o pow. ok. 35 m2 oraz 5 mieszkań dwupokojowych o pow. ok. 45 m2.

Jednak ostateczny zakres tych prac będzie znany po zakończeniu dialogu konkurencyjnego. Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji przedsięwzięcia będzie również przedmiotem negocjacji.

Po zakończeniu czasu trwania umowy PPP, której okres planuje się na 20 lat, nieruchomość  ma być przekazana miastu. Warunki przekazania zostaną określone czasie negocjacji z zainteresowanymi podmiotami na etapie wyboru partnera prywatnego.

Wg wstępnych założeń, wynagrodzenie partnera prywatnego w większości pochodzić będzie z płatności uiszczanej przez podmiot publiczny w całym okresie obowiązywania umowy, w postaci opłaty za dostępność. Miasto wynajmować będzie lokale mieszkalne od partnera prywatnego z przeznaczeniem na prowadzenie własnej polityki mieszkaniowej i uiszczać z tego tytułu opłatę za wynajem (komponent opłaty za dostępność). Wynagrodzenie będzie płatne tylko wówczas, gdy usługa będzie dostępna, ulegnie natomiast odpowiedniemu proporcjonalnemu obniżeniu, jeżeli zmniejszy się poziom dostępności. Miasto będzie pobierać od najemców czynsz (wg obowiązującej na terenie Wąbrzeźna stawki), który uzupełniony o dopłatę budżetu gminy będzie przekazywany parterowi prywatnemu.

Partner Prywatny będzie mógł czerpać dodatkowe pożytki z nieruchomości (działka inwestycyjna na terenie Gminy), która może być przekazana przez Podmiot Publiczny celem obniżenia opłaty za dostępność – kwestia ta będzie przedmiotem negocjacji Podmiotu Publicznego z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Więcej na temat przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o dialogu konkurencyjnym na zdanie pn.: Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP w Wąbrzeźnie – tutaj: http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b