Na zlecenie burmistrza opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2015 – 2018.

Dokument ten został przyjęty do realizacji 5 listopada 2014 r. na sesji Rady Miasta. Program jest podstawą do podejmowania działań wspierających i koordynowania prac z dziedziny ochrony i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Działania te określone są nie tylko w odniesieniu do władz gminy, ale do całej społeczności.

W programie zawarta jest charakterystyka zasobów kulturowych Wąbrzeźna, wskazane są kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami, określone są konieczne do wykonania zadania oraz sposoby ich realizacji. Określone są cele i kierunki Programu, jak również wskazane są narzędzia finansowania działań podejmowanych w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W programie tym znajdziemy wykazy zabytków architektury sakralnej, mieszkalnej, użyteczności publicznej, budownictwa obronnego, zabytkowe cmentarze, zabytkowe układy przestrzenne. Zamieszczono również wykaz 316 obiektów, które zostały wykreślone z różnych przyczyn z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.

 

 

Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Miasto Wabrzezno na lata 2015-2018