Burmistrz Leszek Kawski zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do konsultacji społecznych.

 

Jej tematem są  projekty uchwał w sprawach:

a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;

b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje trwać będą do 25 września 2015 roku. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy Wąbrzeźna, którzy mają czynne prawo wyborcze. Opinie i uwagi w sprawie projektów wprowadzenia zmian należy przedstawić w ankiecie, której druk wraz z projektami uchwał zamieszczamy poniżej. Wszystkie materiały dostępne są również w sekretariacie Urzędu Miasta. Wypełnione ankiety należy składać w sekretariacie (pok. nr 20) w godzinach pracy Urzędu.

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego 2015 roku, w uchwale o zasadach zbierania i odpierania odpadów komunalnych konieczne jest wprowadzenie zmian m.in. w częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji i w ustaleniu ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przy okazji wprowadzenia ustawowych zmian, niektóre nieżyciowe zapisy uchwały dostosowano do realnych potrzeb. Dotyczą one m.in. częstotliwości odbioru szkła z obszarów zabudowy wielolokalowej, papieru, tektury i szkła z terenów nieruchomości niezamieszkałych. Zamiast akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych, które odbywają się każdego roku wiosną i jesienią, zaproponowano ich bieżące usuwanie – jeżeli mieszkaniec, który będzie miał do wywiezienia np. stare meble lub sprzęt elektryczny lub elektroniczny, zgłosi ten fakt w Urzędzie Miasta, odbiór tych odpadów odbędzie się w ciągu 48 godzin. Ponadto w regulaminie utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno planowane jest wprowadzenie w rozdziale 6 paragrafu 23, mówiącego o obowiązku bezzwłocznego usuwania odchodów zwierząt.

 

uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

uchwała w sprawie regulaminu uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

formularz konsultacyjny 1

formularz konsultacyjny 2