Modernizacja Oczyszczalni Ścieków zakończona. Mamy nowoczesny i w pełni zautomatyzowany obiekt z możliwością sterowania procesami zachodzącymi podczas oczyszczania ścieków.

 22 grudnia 2015 roku uroczyście podsumowano jedną z ważniejszych inwestycji w naszym mieście – modernizację Oczyszczalni Ścieków. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Leszek Kawski, Leszek Mamoński – pełnomocnik firmy Husar Budownictwo Inżynieryjne S. A. z Włocławka, Andrzej Pawłowski – prezes firmy MALBUD S.A. z Grudziądza i Marek Kondraciewicz – prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji.

– Modernizacja Oczyszczalni była jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych w naszych mieście – mówi burmistrz Leszek Kawski. – Dzisiaj – po jej zakończeniu – mamy w pełni zautomatyzowany i nowoczesny obiekt, z możliwością sterowania procesami zachodzącymi podczas oczyszczania ścieków. Dzięki niej w naszej Oczyszczalni osiągane są parametry ścieków zgodne z Dyrektywą Unijną 91/271/EWG.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków rozpoczęła się 1 lipca 2014 roku. Przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy z nich to: projekt „Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie”, a drugi: „Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie”.

Rozbudowa części biologicznej zakończyła się w październiku 2015 roku. Zadanie to wykonywała firma MELBUD S.A. z Grudziądza. Modernizacja tej części Oczyszczalni pozwoliła m.in. na zwiększenie redukcji zanieczyszczeń dopływających w ściekach, zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii poprzez zastosowanie pełnej automatyki pracy urządzeń oraz monitorowanie i sterowanie procesami technologicznymi oraz tlenową stabilizację osadów, które powstają w czasie procesu oczyszczania. Ponadto oczyszczalnia może przyjmować więcej ścieków niż dotychczas.

O rozbudowie części osadowej Oczyszczalni Zarząd Spółki zdecydował po przetargu na część biologiczną. Różnica między kosztem inwestorskim a ceną uzyskaną w przetargu przyniosła oszczędności, które pozwoliły spółce na realizację kolejnego etapu inwestycji. Zakres prac obejmował: budowę placu magazynowego o powierzchni 2.200 m3 wraz z zadaszeniem, budowę budynku odbioru odwodnionego osadu, w którym zainstalowano stację higienizacji osadu wapnem palonym. Sama stacja odwadniania osadu oraz sąsiadująca z nią przepompownia osadów i wód nadosadowych zostały gruntownie zmodernizowane łącznie z wymianą prasy taśmowej do odwadniania osadów. Realizacja tego zadania trwała od lipca do końca listopada 2015 roku. Zadanie wykonała firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka.

Całkowity koszt całego zadania, wraz z projektami i nadzorem inwestorskim, wyniósł 8.622.000 zł netto. Zadanie było dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach działania POIS.01.01.00 I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu POIS.01.00.00 I. Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość dofinansowania – 4.522.741,73 zł. Na udział własny w inwestycji MZECWiK podpisał umowę na pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.