30 czerwca 2016 roku radni stosowną uchwałą zatwierdzili zmiany wprowadzone do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Wąbrzeźno.

30 czerwca 2016 roku radni stosowną uchwałą zatwierdzili zmiany wprowadzone do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Wąbrzeźno.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Wąbrzeźno powstał w 2015 roku. W tym roku w jego zapisach zweryfikowano działania skoncentrowane na redukcji niskiej emisji o charakterze długoterminowym oraz średnio- i krótkoterminowym, z opisem planu ich wdrażania i monitorowania, a także potencjalnymi źródłami finansowania z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, jak i pozainwestycyjnych do 2020 r.

Uszczegółowiony harmonogram działań określonych w Programie ujednolicono zgodnie z  obowiązującym WPF (rodz. 5.3. str. 101 – 104). Ponadto wprowadzono następujące elementy: rozbudowano rozdział dotyczący aspektów organizacyjnych i finansowych, poprzez m.in. opis planu wdrażania, mechanizmów monitorowania, sprawozdawczości i kontroli (rozdz. 3.6.3, str. 52 – 54). Dodatkowo określono potencjalne źródła zewnętrzne finansowania inwestycji planowanych w PGN (rozdz. 3.6.4, str. 58 – 60). Dodano rozdział dotyczący efektywności energetycznej planowanych inwestycji, w którym zamieszczono wyliczenia docelowej redukcji zużycia energii oraz ograniczenie emisji dla poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych (rozdz. 5.4, str. 106 – 108). Oprócz tego zweryfikowano również wskaźniki osiągniętych emisji (rozdz. 5.1, str. 86).

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, w którym opisane są m.in. kierunki działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.  Posiadanie tego planu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki finansowe z UE na działania inwestycyjne w latach 2014– 2020 w zakresie ograniczania emisji, zwiększenia efektywności energetycznej oraz instalacji OZE.

 

 

ZAKTUALIZOWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA WĄBRZEŹNO