Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,

 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pisemne opinie i uwagi do projektu uchwały należy złożyć najpóźniej do 22.02.2017 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno (sekretariat, pok. 20, ul. Wolności 18), w kopercie ze wskazaniem, jakiego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi.

Zarządzenie nr 0050.14.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli…

Załącznik nr 3 do uchwały