Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał prawa miejscowego:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

2) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

4) w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Pisemne opinie i uwagi do projektu uchwały należy złożyć najpóźniej do 27.11.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno (sekretariat, pok. 20, ul. Wolności 18), w kopercie ze wskazaniem, jakiego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi.

 

Projekty uchwał skierowane do konsultacji TUTAJ