Pogram Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty. 

Najpierw uzyskał pozytywną opinię przedstawicieli organizacji pozarządowych, którą wyrazili w czasie X Forum Organizacji Pozarządowych, a następnie przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miasta, podjętą 29 listopada 2017 roku na XXXIII sesji.

 

X Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się 22 listopada br.  Nasze zaproszenie do udziału w nim przyjęło dziesięć organizacji, działających w naszym regionie.  Głównym tematem forum była konsultacja projektu programu współpracy na 2018 r.  Przed jego omówieniem, przedstawione zostały efekty współdziałania naszego samorządu z organizacjami w bieżącym roku.

W 2017 roku organizacje pozarządowe mogły wziąć udział w dwóch konkursach ofert oraz ubiegać się o tzw. małe granty.  W pierwszej edycji konkursu o dotacje na różne zadania ubiegało się szesnaście organizacji, które złożyły dwadzieścia dwie oferty na ponad 397.000 zł.  Po przeanalizowaniu  wniosków pod względem formalnym i merytorycznym – cztery wnioski zostały odrzucone przez komisję konkursową. W puli tego konkursu było 220.000 zł. W sumie przyznano dotacje na kwotę 229.498 zł. Do drugiej edycji przystąpiło 12 organizacji. Złożyli dwanaście ofert na kwotę 96.057 zł. Tym razem do podziału było 40.000 zł. Po weryfikacji wniosków przyznano dotacje na ogólną kwotę 33.200 zł na realizację ośmiu zadań.  O mały grant ubiegała się jedna organizacja, która otrzymała dotację w wysokości 1.000 zł.  Współpraca z organizacjami obejmuje ponadto bieżące konsultacje projektów prawa miejscowego, działalność informacyjną, promocyjną oraz możliwość korzystania przez organizacje z pomieszczenia w budynku przy ul. Matejki 11 A.

Projekt  programu współpracy na 2018 roku został pozytywnie zaopiniowany przez uczestników Forum. Nikt z obecnych nie zgłosił do jego zapisów żadnych uwag czy propozycji zmian. Program – którego zapisy zostały wspólnie wypracowane na przestrzeni ostatnich kilku lat – ulega bieżącym zmianom w zakresie zadań priorytetowych.  W programie na 2018 roku określono, że zadaniami priorytetowymi będą: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; rewitalizacja służąca realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023. W projekcie budżetu miasta na 2018 rok na finansowanie tych zadań zabezpieczono 300.000 zł.

Na zakończenie Forum, Elżbieta Oskwarek – przedstawicielka OWES TŁOK – przedstawiła możliwości wsparcia merytorycznego i finansowego organizacji pozarządowych oraz zaprosiła wszystkich chętnych do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. OWES jest jednostką wspierającą rozwój przedsiębiorczości społecznej. Jego celem jest m.in. wsparcie tworzenia miejsc pracy.

Pogram Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został jednogłośnie przyjęty przez radnych. Uchwała w tej sprawie została podjęta na XXXIII Sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 listopada 207 roku.

 

Program-współpracy-Gminy-Miasto-Wąbrzeźno-z-organizacjami-pozarządowymi-w-roku-2018 wraz z uchwałą