Projekt Uproszonego Planu Urządzenia Lasu dla obszaru miasta Wąbrzeźno został wyłożony do wglądu.

Prace nad projektami Uproszonych Planów Urządzenia Lasu prowadzone były w powiecie wąbrzeskim w lipcu 2017 roku przez Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu. Opracowaniem objęte zostały grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako lasy (użytki Ls) oraz inne, które były opracowane w poprzednim Planie.

Projekt UPUL dla obszaru miasta Wąbrzeźno został wyłożony do publicznej wiadomości 24 stycznia 2018 roku na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 2).

Zainteresowani właściciele mają 30 dni, licząc od daty wyłożenia projektu, na złożenie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków dotyczących planu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta Powiatu Wąbrzeskiego. Wzór formularza odwołania do pobrania  poniżej lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta.

Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy projektu jest Tomasz Lisowski (tel. 602 116 948).

Formularz odwołania