Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Zarząd województwa uchwałę w tej sprawie podjął 17 stycznia br.

Prace przy tworzeniu programu rewitalizacji rozpoczęły się na początku 2016 roku. Jego zapisy oparte są na diagnozie miasta, opracowanej przy pomocy mieszkańców Wąbrzeźna, którzy brali udział w konsultacjach, spotkaniach czy też w warsztatach, na których wskazywali kierunki rozwoju miasta.

Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023 został opracowany w oparciu o Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz spełnia wymogi zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. Uzyskał on akceptację Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Wpis ten otwiera nam drogę do ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne.

W programie ujęte zostały główne kierunki i cele rewitalizacji – aktywizacja, integracja społeczna i ożywienie społeczne oraz rozwój infrastruktury dla prowadzenia tej integracji. Pod tymi hasłami – ogólnie mówiąc – mieszczą się usługi na rzecz niesamodzielnych mieszkańców Wąbrzeźna – bezrobotnych i z racji podeszłego wieku, oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem. Zadania te będą realizowane na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Głównie są to tereny Podzamcza, które będą kompleksowo zagospodarowane i dostosowane do potrzeb, jak np. amfiteatr, przebudowa Góry Zamkowej czy też budowa placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego.

 

Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023