19 września br. wpłynęła oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego pt. “Organizacja zawodów sportowych dla dzieci”.

Każdy, w terminie 7 dni, tj. do 25.09.2018 r. może zgłosić uwagi do oferty. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Oferta z załączniku:

Oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego – Przyjazne wody