Trwają konsultacje projektów uchwał prawa miejscowego z NGO.

Burmistrz Wąbrzeźna zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektów uchwała prawa miejscowego:

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności
    i wysokości stawek opłaty targowej.

Pisemne opinie i uwagi do projektu uchwały przyjmowane będą do 3.12.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno (ul. Wolności 18, sekretariat – pok. 20), w kopercie ze wskazaniem, jakiego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi.

Projekt – środki transportowe

Projekt – opłata targowa

Uchwała – stawki podatku od nieruchomości

Zarządzenie