Przypominamy – do 27 stycznia włącznie organizacje pozarządowe mogą brać udział w konsultacjach projektów uchwał Rady Miasta Wąbrzeźno.

 

 

Konsultacji poddaje się następujące projekty uchwał:

1) ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania;

2) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie.

Akty prawa miejscowego, o których mowa wyżej zostały zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wabrzezno.com, w zakładce „Konsultacje społeczne”;

2) na internetowej platformie konsultacyjnej pod adresem: https://wabrzezno.konsultacjejst.pl.

Konsultacje będą trwały do 27.01.2019 r. włącznie.

Opinie i uwagi należy złożyć w następujący sposób:

1) dostarczając je do siedziby Urzędu w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, którego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi;

2) lub poprzez internetową platformę konsultacyjną TUTAJ.