Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie:

1) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznych szkołach podstawowych;

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.;

 

Akty prawa miejscowego, o których mowa wyżej zostały zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wabrzezno.com, w zakładce „Konsultacje społeczne”;
  2. na internetowej platformie konsultacyjnej TUTAJ

 

Konsultacje będą trwały do 30.05.2019 r.

Opinie i uwagi należy złożyć w następujący sposób:

  1. dostarczając je do siedziby Urzędu w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, którego aktu prawa miejscowego dotyczą oraz danych jednoznacznie identyfikujących podmiot wnoszący opinie i uwagi;
  2. poprzez internetową platformę konsultacyjną.