Rozpoczęła się realizacja projektu Regiogmina, którego efektem będzie wypracowanie instrumentów wsparcia samorządów dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców.

 

Pierwszym etapem programu – jak informują Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego – są badania ankietowe, które pozwolą na  sporządzenie aktualnego obrazu stanu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Stworzenie mapy przedsiębiorstw jest konieczne dla efektywnego wspierania firm i kreowania rozwoju gospodarczego województwa.  – Niezbędne są też uporządkowanie i weryfikacja istniejących instrumentów wsparcia. Wiąże się to z przeprowadzeniem badań, niezbędne jest zaangażowanie specjalistów, zajmujących się tymi zagadnieniami naukowców. Wierzę, że wypracowane w projekcie rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek europejskich, ale dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Badania realizują Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zespół badawczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK rozpoczyna badania ankietowe wśród przedsiębiorców, które pozwolą na sporządzenie obrazu gospodarczego w regonie i które stanowić będą podstawę do realizacji dalszych zadań, przewidzianych w projekcie. Stworzony obraz prezentować będzie następujące kluczowe zagadnienia: konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne MSP. Badania przeprowadzane będą metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview), na reprezentatywnej próbie około 2,4 tys. podmiotów, przez Pracownię Badań Społecznych i Marketingowych SOMA z Torunia, w okresie od czerwca do września.

Szkoła Główna Handlowa rozpoczęła natomiast badania ankietowe potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz oczekiwanych instrumentów wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim. W efekcie badania oraz projektu powstaną nowe rodzaje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw i zrealizowane zostaną ich pilotaże. Udział w badaniu ma charakter anonimowy,
a pozyskane informacje zostaną przedstawione wyłącznie w sposób zbiorczy. Link do badania.

Faza druga jest fazą wdrożeniową, w której przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych form wsparcia w najaktywniej współpracujących w projekcie 21 gminach oraz towarzyszące mu badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. W pilotażu uczestniczyć będzie ponad 8,5 tysiąca firm, a także struktury samorządów gminnych, w których planowane jest utworzenie komórek dedykowanych rozwojowi gospodarczemu.

Liderem finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Regiogmina jest samorząd województwa, partnerami dwie uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warte 10,5 miliona przedsięwzięcie, w całości finansowane przez NCBiR, zrealizowane zostanie w 32 miesiące. Projekt realizowany jest ramach strategicznego rządowego programu badań i prac rozwojowych Gospostrateg, dotyczącego społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujących się rynków.

Więcej o projekcie tutaj: „Powstają naukowe podstawy rozwoju i wzrostu gospodarczego