Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

W ramach Programu wsparcie otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast. Mieszkańcy wspólnie realizują projekty obywatelskie, które odpowiadają na ich lokalne potrzeby, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia, a w rezultacie przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

„Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w którym granty przyznawane są na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (CZYTAJ TUTAJ).

Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z 71 organizacji, w tym 10 Afiliowanych ODL i obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Do konkursu na Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

* mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,

* są gotowe, w oparciu o zasoby, doświadczenia i dokumenty programu „Działaj Lokalnie” z własnych środków przyznawać dotacje w lokalnych konkursach na inicjatywy obywatelskie na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają ODL już biorące udział w Programie: http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),

* mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych i działają na rzecz rozwoju lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i wartościami „Działaj Lokalnie”,

* posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,

* współpracują z wieloma partnerami lokalnymi,

* chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i korzystać z jej zasobów, a także otrzymać „seed granty” w wysokości do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych.

 

Dołączając do sieci ODL, Afiliowane ODL:

* korzystają z rozpoznawalnej marki „Działaj Lokalnie”,

* otrzymują wsparcie finansowe na organizację lokalnych konkursów grantowych w wysokości do 15 tys. zł,

* mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi ODL,

* biorą udział w licznych bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz corocznych ogólnopolskich zjazdach sieci ODL,

* otrzymują dostęp do rozmaitych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i animowaniu społeczności lokalnych,

* otrzymują dostęp do elektronicznego generatora, który pozwala w trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe,

* mogą otrzymać dofinansowanie na organizację spotkań regionalnych ODL oraz na wizyty studyjne służące dzieleniu się dobrymi praktykami,

* mogą korzystać z dostępnych w Programie funduszy (np. funduszu medialnego), brać udział w konkursach (np. na nagrodę za dobre praktyki ODL),

* otrzymują wsparcie ekspertów oraz bieżące wsparcie merytoryczne ze strony ARFP.

 

Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski aplikacyjne do 30 września 2019 roku.

Więcej o naborze w regulaminie (PDF, 0,6MB).  Szczegółowych informacji o naborze udziela Paweł Zań, koordynator programu „Działaj Lokalnie”, tel. 22 622 02 09 wew. 15 oraz via e-mail p.zan@filantropia.org.pl

 

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.