Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

W puli pierwszego konkursu jest 300.000 zł.
Oferty na zadania publiczne mogą być zgłaszane na:
zadania z priorytetowych obszarów działania:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) turystyka i krajoznawstwa;
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
6) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
zadania z pozostałych obszarów działania:
7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
8) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11) działalność charytatywna;
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
14) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
15) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
16) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
17) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
19) rewitalizacja;
20) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
21) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
22) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
23) nauka, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
24) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
25) obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
26) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
27) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
28) ratownictwo i ochrona ludności;
29) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
30) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
31) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
32) promocja i organizacja wolontariatu;
33) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
34) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
35) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
36) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
37) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
38) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
39) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–38.


Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Wąbrzeźno, pok. nr 20 w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert 2020 – na zadanie z zakresu ….. ”, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87–200 Wąbrzeźno.
Oferty przyjmowane będą do 31 grudnia 2019 r. W przypadku składania oferty drogą pocztową, o ważności oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Wąbrzeźno.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.