Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Program  współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 określa cele, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy. Definiuje formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne. Określa okres i sposób realizacji programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. W programie opisano sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. Zawarto także informację dotyczącą trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej powoływanej rokrocznie do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert.  Projekt Program przekazujemy w załączniku poniżej.

Do udziału w konsultacjach burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Uwagi, propozycje zmian mogą być zgłaszane do 15 listopada za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szymecka@wabrzezno.com lub listownie na adres Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem “Konsultacje programu współpracy gminy z NGO”.