Na ostatniej sesji radni powołali Młodzieżową Radę Wąbrzeźna. Uchwała podjęta w tej sprawie wejdzie w życie 21 listopada 2019 roku.

Wąbrzescy rajcy jednogłośnie uchwalili powołanie Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna (MRW) i nadali jej statut. Nowy organ konsultacyjny w samorządzie reprezentować będzie uczniów oraz dbać o ich sprawy.

W skład MRW wejdzie 15 uczniów – 3 ze Szkoły Podstawowej nr 2, 3 ze Szkoły Podstawowej nr 3, 4 z Zespołu Szkół Zawodowych, 3 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz 2 z Zespołu Szkół we Wroniu, będących mieszkańcami Wąbrzeźna. W Szkołach Podstawowych radnym może zostać uczeń, który uczęszcza minimum do czwartej klasy. Rada będzie miała swojego opiekuna, którego powoła burmistrz.

Zadaniem MRW będzie opiniowanie spraw podejmowanych przez Radę Miasta i burmistrza dotyczących dzieci i młodzieży, jak np. oferty spędzania wolnego czasu, planowania czy też wykorzystania infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej, opiniowanie planów związanych z wykorzystaniem środków budżetowych adresowanych do młodzieży i dzieci, tworzenie list potrzeb czy też organizowanie przedsięwzięć na rzecz młodzieży i dzieci. Opiekun Rady ma koordynować te działania i wspierać w ich organizacji. Ponadto w każdej szkole dyrektor wyznaczy nauczyciela, który pomagać będzie radnym, reprezentujących placówkę w MRW.

Młodzieżową Radę reprezentować będzie prezydium w składzie: przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Będą oni kierować bieżącymi sprawami i przygotowywać kalendarz prac. Prezydium wybierane będzie spośród radnych. Spotkania MRW organizować będzie opiekun, co najmniej raz na kwartał. Kadencja Rady trwać będzie dwa lata.

Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna i nadania jej statutu wejdzie w życie 21 listopada 2019 roku.

Wybory radnych przeprowadzane będą w poszczególnych szkołach. Każdy kandydat na radnego musi mieć poparcie co najmniej 10 uczniów. Głosownie przeprowadzą komisje wyborcze, powołane w każdej placówce. Wybory będą tajne, bezpośrednie i powszechne.