Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, harmonogram remontów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, program współpracy z organizacjami pozarządowymi – to niektóre tematy ostatniej sesji.

Na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 26 listopada br., radni podjęli dziewięć uchwał. Trzy z nich dotyczyły opłat i podatków lokalnych.

Od stycznia 2020 roku stawki podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrosną o 1,8%, czyli wielkość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Nie zmienią się opłaty targowe. Uchwała w tej sprawie dotyczyła jedynie dostosowania przepisu lokalnego do treści obwieszczenia Ministra Finansów z 24.07.2019 r., w którym to określona została nowa wartość maksymalnej stawki dziennej (792,21 zł).

Jak zawsze w pakiecie uchwał były te określające budżet miasta oraz wieloletni plan finansowy. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wydatków i dochodów miasta o kwotę 472.816,57 zł. Wszystkie był niezbędne i dotyczyły bieżącej realizacji budżetu.  Szczegółowe zmiany wymienione są w uzasadnieniach do uchwał (poniżej).

Stosowną uchwałą radni zatwierdzili plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Określa on częstotliwość przeprowadzania kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki. Celem nadzoru jest zapewnianie odpowiednich warunków, gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających ich rozwój.

Tego dnia radni oficjalnie stwierdzili, że 31 sierpnia swoją działalność zakończyło Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie. Mienie Gimnazjum, wszystkie sprawy finansowe, w zakresie dostaw i usług, jak też odpis na zakładowy fundusz socjalny na emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne przekazano Szkole Podstawowej nr 2. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS, dotyczące pracowników, którzy nie zostali zatrudnieni w jednostkach oświatowych naszego samorządu, dokumentację  oraz sztandar Gimnazjum przejęła Gmina Miasto Wąbrzeźno. Natomiast dokumentację szkoły z przebiegu nauczania przekazana została organowi nadzoru pedagogicznego.

Radni przyjęli też program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Określa on cele, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy. Priorytetowymi zadaniami  publicznymi w 2020 roku będą: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działalność na rzecz dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyka i krajoznawstwo; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na realizację tych celów przez organizacje pozarządowe w budżecie miasta będzie zabezpieczona kwota 450.000 zł.

Ostatnia uchwała podjęta na sesji dotyczyła Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. Zawarto w nim m.in. harmonogram modernizacji i przebudowy sieci wodnej i kanalizacyjnej.

Radni nie złożyli żadnych interpelacji. W zapytaniach i wolnych wnioskach pytali m.in. o możliwość przedłużenia okresu rozliczeń za korzystanie z tzw. wody ogrodowej, o porządki na ulicach sąsiadujących z budową prowadzoną na ul. Łabędziej, o to, kiedy będą wybory do Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna i o termin zakończenia przebudowy ulic Wspólnej, Polnej i Kwiatowej.  Wnioskowali o dokończenie przebudowy chodnika na ulicy Tysiąclecia oraz przebudowę chodników na ulicach Podzamcze i Kasztanowej.  Rozmawiano również o oświetleniu, o poprawie jego stanu w niektórych obszarach miasta.

Przebieg sesji można obejrzeć przez nasz kanał MiastoWabrzezno-YouTube (dostęp również przez banerek TRANSMISJE Z SESJI, umieszczony na www.wabrzezno.com).

Nagrania obrad oraz raporty głosowań udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wąbrzeźno i na stronie www.wabrzezno.com (TUTAJ)

Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2020 – 2022

Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie

Uchwała Nr XIV/88/19 Radu Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/83/19 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030

RAPORTY GŁOSOWAŃ