Masz pomysł – załóż firmę

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

 

“Masz Pomysł – załóż firmę”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


 

tarrrProjekt realizowany jest przez Gminę Miejską Wąbrzeźno w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz siedmioma Partnerami. Po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez TARR S.A. w dniu 1 października 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko- pomorskiego oraz dotyczy obszaru przedsiębiorczości. Projekt zakłada bezzwrotną pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla 30 osób mających pomysł na biznes.

 

 

1. Data sporządzenia opisu projektu 27.01.2010 r.
2. Podmiot zgłaszający projekt

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Gminą Miejską Wąbrzeźno, Centrum Rozwoju Progres, Fundacją Ekspert Kujawy, Izbą Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski, Gminą Miasta Brodnicy

3. Nazwa projektu „Masz pomysł-załóż firmę”
4. Koszt całkowity projektu w zł (oszacowany na podstawie wstępnego kosztorysu szacunkowego) 16 184 223,32 zł
5. Źródła finansowania projektu
Środki własne (budżet beneficjenta)  
Środki RPO (EFS) 13 756 589,82 zł
Środki inne (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) 2 427 633,50 zł
6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A-4)

  • główne elementy składowe, wyrodnienie fazy realizacji projektu, podprojekty itp.
  • uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia itp.
  • powiązania z innymi projektami.
linki
7. Podmiot zarządzający Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Urząd Miejski Wąbrzeźno
8. Harmonogram działań Cykl I Cykl II
9. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.10.2010 r.
10. Termin zakończenia realizacji projektu 30.09.2012 r.
11. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
– imię i nazwisko
– stanowisko służbowe
– telefon/fax- email
Emiliana Jankowska
– pracownik organizacyjno-techniczny projektu
tel. 688 45 14
fax. 688 27 48
promocja.tarr@wabrzezno.com