Rekrutacja

Proces rekrutacji jest dwustopniowy. Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego, drugim – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową lub dostarczyć do biura projektu. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane wyłącznie we wskazanych terminach. W sytuacji przesłania drogą pocztową, decyduje data faktycznego wpływu formularza.