Warunki udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko pomorskiego oraz:

  • posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku zameldowania tymczasowego wymagane jest złożenie oświadczenia, iż dana osoba zamieszkuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zamiarem stałego pobytu,
  • nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
  • pełnoletnich oraz nie karanych za przestępstwo skarbowe oraz korzystających w pełni z praw publicznych i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • w stosunku do których nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego,
  • nie posiadających obowiązującego orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • osób, które nie korzystają i nie będą korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Podziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
  • Z udziału w projekcie wykluczone są osoby pozostające w stosunku pracy lub innym z TARR S.A., Partnerami TARR S.A. lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Z możliwości uczestnictwa w projekcie wyłączone są także osoby, które łączy lub łączył z pracownikiem TARR S.A./Partnera TARR S.A. uczestniczącym w procesie rekrutacji, doradztwa oraz szkoleń, oceny biznes planów, oceny wniosków o wsparcie pomostowe, monitoringu i kontroli prowadzonej przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej oraz zarządzania TARR S.A./Partnera TARR S.A.: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.

    Grupą docelową Uczestników Projektu są osoby spełniające powyższe warunki, ze szczególnym uwzględnieniem grup priorytetowych określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stąd, dodatkowym atutem jest przynależność do osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. W grupie priorytetowej znajdują się również osoby do 25 roku życia, po 45 roku życia oraz kobiety- zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.