Promocja walorów gospodarczych

Prgoram Regionalny Narodowa Strategia Spójności

 “Promocja walorów gospodarczych i oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Wąbrzeźno”

 

Całkowita wartość projektu: 25.781,00 zł
Kwota dofinansowania

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

21.913,85 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

O projekcie

1. Podmiot zgłaszający projekt Gmina Miejska Wąbrzeźno,
ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa projektu „Promocja walorów gospodarczych i oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Wąbrzeźno”
3. Źródła finansowania projektu:
Środki własne (budżet beneficjenta) 3 867,15 zł
Środki RPO (EFRR) 21 913,85 zł
4. Zwięzły opis projektu

Projekt zakłada wspieranie promocji produktu lokalnego, jakim są walory gospodarcze i oferta inwestycyjna Gminy Miejskiej Wąbrzeźno. W ramach projektu przygotowany zostanie film promocyjny na 600 nośnikach elektronicznych (300 nośników typu pen-drive i 300 płyt CD) oraz broszura informacyjna poświęcona ofercie inwestycyjnej miasta (500 szt. w formacie A5). Ogólnie powstanie 1100 sztuk materiałów promocyjnych, których zadaniem będzie wspieranie promocji oferty inwestycyjnej i gospodarczej miasta. Przewidziane projektem materiały promocyjne przygotowane zostaną w 4 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej.

Film promocyjny będzie zawierał szereg informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora. Dostarczy ogólnej wiedzy o mieście, jego położeniu geograficznym i przyrodniczym oraz znajdujących się w jego obrębie terenach inwestycyjnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona warunkom inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta. Wskazane zostaną obowiązujące regulacje prawne o charakterze regionalnym i lokalnym, istotne z punktu widzenia lokalizacji inwestycji, w szczególności dostępne dla inwestorów ulgi i bonifikaty.

Drugim produktem w ramach projektu będzie oferta handlowa zawarta w broszurze informacyjnej. Ulotka składać się będzie z części opisowej, obejmującej ogólną charakterystykę Gminy Miejskiej Wąbrzeźno i tereny inwestycyjne oraz części graficznej, pozwalającej na wizualizację dostępnych obszarów.

5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu

Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miejska Wąbrzeźno. Projekt zostanie zrealizowany bez udziału partnerów zewnętrznych.

6. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu Gmina Miejska Wąbrzeźno, ul. Wolności 18,
87-200 Wąbrzeźno
7. Harmonogram działań – opracowanie dokumentacji projektowej
– złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P – III kw. 2010r.
– wyłonienie wykonawcy – I – II kw. 2011r.
– przygotowanie filmu promocyjnego – II – III kw. 2011r.
– wydruk broszur inwestycyjnych o terenach inwestycyjnych – III kw. 2011r.
8. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.01.2011r.
9. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 30.09.2011r.
10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu
– imię i nazwisko
– stanowisko służbowe
– telefon/fax
– email
Edyta Brzoskowska
kierownik Wydziału Rozwoju Miasta
56 688 45 05
zp@wabrzezno.com
Eliza Wojnowska – Tywanek
Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
56 688 45 40
promocja2@wabrzezno.com