Rewitalizacja 2014 – 2020

Nowa perspektywa programowo – finansowa UE, obejmująca lata 2014 – 2020, podobnie jak poprzednia, przewiduje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa działania rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te prowadzone są przez interesariuszy na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

W tej perspektywie w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego rewitalizacji poświęcone są dwie osie: Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry oraz Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W pierwszej z nich, w Działaniu 6.3 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych będą mogły brać udział miasta nawet do 5 tysięcy mieszkańców. Nasze miasto zamierza ubiegać się o środki na rewitalizację właśnie z Osi 6.

Zanim jednak możliwe będzie aplikowanie o środki zewnętrzne na działania rewitalizacyjne niezbędne jest uchwalenie nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno. Podobny dokument pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony na lata 2009 – 2015 przestał obowiązywać z końcem minionego roku. Był on między innymi podstawą do pozyskania wsparcia finansowego i realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie.

Gminny Program Rewitalizacji, jak już wspominano, to niezbędny dokument do tego, abyśmy mogli skorzystać ze środków przewidzianych w RPO na rewitalizację. Obecnie przystąpiliśmy do prac nad sporządzeniem tego dokumentu. Przy jego opracowywaniu korzystamy z usług doświadczonej firmy – Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia.

Pierwszym etapem prac jest analiza dokumentów strategicznych gminy oraz opracowanie uproszczonej diagnozy gminy. Kolejne etapy to podział miasta na tzw. Jednostki Struktury Przestrzennej, diagnoza każdej z jednostek, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji jest kluczowym momentem prac nad GPR. Kolejne działania to między innymi analiza obszaru rewitalizacji, wypracowanie wizji stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji, opracowanie listy planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz opracowanie mechanizmu partycypacji społecznej.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę właśnie na zagadnienie partycypacji społecznej. Jest ona wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie. Chodzi tu o możliwe dojrzałe jej formy (np.: spotkania, dyskusje, ankiety). U nas takimi działaniami są m.in. utworzenie na naszej stronie internetowej zakładki poświęconej rewitalizacji, gdzie na bieżąco będziemy informować Państwa o postępie prac nad GPR, oraz ankieta dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno.

Poniżej podajemy link do tej ankiety. Prosimy w niej o podanie obszarów, które – zdaniem mieszkańców Wąbrzeźna – powinny być zrewitalizowane. Udział w tym badaniu daje nie tylko możliwość aktywnego udziału w procesie rewitalizacji, ale i też wskazywania kierunków rozwoju miasta, dlatego  gorąco zachęcamy Państwa do jej wypełnienia.

Poza elektronicznym wypełnieniem ankiety, można ja wypełnić ręcznie, druk do pobrania w Wydziale Rozwoju, pok. nr 16, Miasta Urzędu Miasta.

Na Państwa wypowiedzi w tej sprawie czekamy do 19 lutego 2016 roku.

 ANKIETA – TUTAJ – wersja elektroniczna

ANKIETA – DO WYDRUKUAnkieta - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno