Równe szanse na starcie

POIŚ Logotypy

“Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wąbrzeźnie”

Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do internetu dla 83 gospodarstw domowych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion