Ścieżki rowerowe

Prgoram Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Budowa ścieżek rowerowych w Wąbrzeźnie

Całkowita wartość projektu 2 736 585,20 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 636 084,72 zł

 

Projekt pn.: “Budowa ścieżek rowerowych w Wąbrzeźnie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

 


O projekcie

1. Podmiot realizujący projekt

Gmina Miasto Wąbrzeźno,

ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno

2. Nazwa projektu Budowa ścieżek rowerowych w Wąbrzeźnie

3. Źródła finansowania projektu:

  • Środki własne (budżet beneficjenta): 1 100 500,48 zł
  • Środki RPO (EFRR): 1 636 084,72 zł
4. Krótki opis projektu

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Wąbrzeźno zlokalizowanych przy jeziorach Frydek i Zamkowe oraz na Górze Zamkowej i jest pierwszym etapem budowy ścieżek rowerowych umożliwiających połączenie osiedli znajdujących się w części północnej miasta z osiedlami w części południowej z pominięciem centrum miasta. Ponadto wybudowanie ścieżek rowerowych będzie posiadało walory rekreacyjno – turystyczne, które w połączeniu z chodnikami utworzą ciągi rowerowo – piesze. Dla zapewnienia możliwości realizacji całej inwestycji etapami, dokonano podziału na 11 odcinków (odcinki 2 i 3 o łącznej długości 1,408 km zostały zrealizowane na przełomie lat 2009-2010). Na odcinkach 1, 5 i 8 dodatkowo występował będzie również ruch samochodów dostawczych i osobowych (pieszo – jezdnie). W ramach projektu powstaną ścieżki rowerowe o łącznej długości 6,18 km. Na odcinkach położonych wzdłuż jezior zaprojektowano stanowiska dla ławek, stanowiska dla wędkarzy oraz tarasy widokowe. Projekt obejmuje również budowę oświetlenia wokół tzw. „małego” jeziora Zamkowego oraz wzdłuż jeziora Frydek tj. od ul. Chełmińskiej do ul. Wolności. Dodatkowo w projekcie znajduje się budowa drewnianego pomostu o łącznej długości 42,31 m i powierzchni 71,52 m2. Pomost będzie użytkowany do celów rekreacyjnych, ogólnodostępnych.

Budowa ścieżek rowerowych zniweluje problem niepełnego wykorzystania potencjału turystycznego miasta, niezadowalającego rozwinięcia turystyki, a także niewykorzystania istniejących możliwości rozwoju turystyki aktywnej. Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej miasta i w dłuższej perspektywie, dzięki rozwojowi sektora usługowego oraz wzrostowi zatrudnienia na tym terenie, projekt przyczyni się w znacznej mierze do poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

5. Podmiot zarządzający projektem Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. Projekt zostanie zrealizowany bez udziału partnerów zewnętrznych.
6. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu

Gmina Miasto Wąbrzeźno,

ul. Wolności 18,

87-200 Wąbrzeźno

7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.02.2008 r.
8. Termin zakończenia realizacji projektu 31.12.2013 r.

9. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu

– imię i nazwisko

– stanowisko służbowe

– telefon/fax

imię i nazwisko: Edyta Brzoskowska
Stanowisko: Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta
telefon: 56 688 45 05
e-mail: brzoskowska@wabrzezno.com

 

imię i nazwisko: Izabela Jasińska
Stanowisko: Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
telefon: 56 688 45 40
e-mail: jasinska@wabrzezno.com

Kontakt w sprawie realizacji inwestycji:

imię i nazwisko: Maria Polkowska
stanowisko służbowe: Kierownik Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji
telefon: 56 688 45 28
e-mail: polkowska@wabrzezno.com