Targowisko miejskie “Mój Rynek”

Wyświetleń: 8 382

Nowe targowisko 1

 

 

Regulamin targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie

§ 1. 1. Targowisko miejskie „Mój Rynek” zlokalizowane jest w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki.

2. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści „Mój Rynek”.

3. Targowisko czynne jest we wtorki, piątki i soboty każdego tygodnia w godz. 6.00 – 15.00.

4. W dni świąteczne: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia targowisko jest nieczynne.

5. Targowiskiem administruje Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wąbrzeźnie.

6. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Wąbrzeźna.

7. Stoiska handlowe podzielone są na dwa sektory:

1) sektor rolno–spożywczy, który jest przeznaczony do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i zajmuje co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska;

2) sektor odzieżowo–chemiczny, który jest przeznaczony do sprzedaży pozostałych produktów.

8. Miejsce sprzedaży wyznacza inkasent targowiska.

9. Sprzedaż na terenie targowiska może prowadzić:

1) osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów;

2) osoba, prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz rękodzielnictwa;

3) działkowiec sprzedający plony z własnych upraw.

§ 2. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z wymaganymi zezwoleniami.

2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:

1) towary wymagające uzyskania koncesji;

2) towary, których zakaz sprzedaży na targowisku wynika z obowiązujących przepisów.

§ 3. Osoba, prowadząca handel na targowisku zobowiązana jest do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska;

2) przestrzegania przepisów sanitarnych, porządkowych i ppoż.;

3) ponoszenia opłat targowych;

4) utrzymywania czystości w czasie trwania handlu w zajmowanym miejscu handlowym i w bezpośrednim jego otoczeniu;

5) usunięcia odpadów (papiery, opakowania, ziemia po kwiatach, liście po warzywach itp.) pozostających w wyniku działalności handlowej do odpowiednich urządzeń, znajdujących się na terenie targowiska (pojemniki na odpady);

6) przestrzegania odrębnych zasad sprzedaży towarów na targowisku, wynikających

z przepisów szczególnych dotyczących np. grzybów, jagód, mięsa, wędlin;

7) posiadania przy sobie dowodu uiszczenia opłaty targowej do chwili opuszczenia targowiska miejskiego i okazywania go do kontroli na żądanie uprawnionych organów;

8) umieszczenia w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach;

9) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku.

§ 4. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzie pomiarowe powinno mieć ważną cechę legalizacyjną oraz być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący miał możliwość sprawdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 5. 1. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia,

niedopuszczone do sprzedaży lub pochodzą z kradzieży, będzie wstrzymana przez inkasenta targowiska.

2. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów wymienionych w ust. 1 inkasent targowiska powiadomi właściwy organ, tj. Policję, Straż Miejską, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Zakład Weterynarii.

§ 7. 1. Osoby, prowadzące handel na targowisku ponoszą opłaty targowe, ustalone przez Radę Miasta Wąbrzeźno w odrębnej uchwale.

2. Opłaty targowe pobiera inkasent – Miejski Zakład Usług Komunalnych.

3. Inkasent po pobraniu opłaty targowej wydaje pokwitowanie.

§ 8. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Wąbrzeźna.

 

Uchwała Rady Miasta – tekst jednolity uchwały w sprawie regulaminu targowiska “Mój rynek” z 29 listopada 2017 r.

 

 AKTUALNE OPŁATY TARGOWE

Dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowiskach miejskich w dni powszednie, za wyjątkiem sobót, w zależności od powierzchni zajmowanej przy:
1) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów:
a) do 3,5 m2 – 12,00 zł,
b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała – 12,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej
3,5m2 do 20m2 ,
c) powyżej 20m2 opłata stała – 50,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej
niż 765,94 zł;
2) sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki lub innej formie nieprzewidzianej w punkcie 1 – do 1 m2 – 5,00 zł;
3) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów z użyciem pojazdu osobowego lub osobowego z przyczepą:
a) do 3,5 m2 – 17,00 zł,
b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała – 17,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 3,5m2 do 20m2 ,
c) powyżej 20m2 opłata stała – 55,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej niż 765,94 zł;
4) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów, z użyciem pojazdu innego niż określony w pkt. 3:
a) do 3,5 m2 – 19,00 zł,
b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała – 19,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej
3,5m2 do 20m2 ,
c) powyżej 20m2 opłata stała – 57,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej
niż 765,94 zł.

Dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowiskach miejskich w soboty, w zależności od powierzchni zajmowanej przy:
1) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów:
a) do 3,5 m2 – 6,00 zł,
b) powyżej 3,5 m2 do 20 m2 opłata stała – 6,00 zł + 1,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 3,5 m2 do 20 m2 ,
c) powyżej 20 m2 opłata stała -25,00 zł + 1,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej niż 765,94 zł;
2) sprzedaż z ręki, kosza lub w innej formie nieprzewidzianej w punkcie 1 – do 1m2 – 2,00 zł;
3) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów z użyciem pojazdu osobowego lub osobowego z przyczepą:
a) do 3,5 m2 – 11,00 zł,
b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała – 11,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 3,5m2 do 20m2 ,
c) powyżej 20m2 opłata stała – 30,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej niż 765,94 zł;
4) sprzedaży ze straganów, stołów lub stałych punktów z użyciem pojazdu innego niż określony w pkt 3:
a) do 3,5 m2 – 13,00 zł,
b) powyżej 3,5m2 do 20m2 opłata stała – 13,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 3,5m2 do 20m2 ,
c) powyżej 20m2 opłata stała – 32,00 zł + 2,50 zł za każdy następny 1m2 zajętej powierzchni, łącznie nie więcej niż 765,94 zł.

Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży na terenie miasta Wąbrzeźno, poza targowiskiem miejskim, w zależności od powierzchni zajmowanej przy sprzedaży:
a) do 5 m2 – 15,00 zł,
b) powyżej 5m2 do 10m2 – 50,00 zł,
c) powyżej 10 m2 opłata stała – 100,00 zł.

 Uchwała Rady Miasta w sprawie opłat targowych z 29 listopada 2017 r.