Radni przyjęli zmiany wprowadzone do planu inwestycyjnego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W Wieloletnim planie inwestycyjnym rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2016-2018, opracowanym przez MZECWiK Sp. z o.o., wprowadzone zostały zmiany. Wynikły one z przyjęcia przez spółkę dodatkowych zadań inwestycyjnych, związanych z przebudową ulic Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego.

Wstępnie modernizacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowiła jeden z elementów projektu przebudowy ulic Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Koszt realizacji tego projektu miał być pokryty z budżetu miasta i z dofinansowania, o które samorząd ubiegał się w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Niestety, na nasz projekt w budżecie województwa zabrakło środków. W tej sytuacji projekt podzielono jakby na dwie części – roboty drogowe oraz modernizację urządzeń wodno-kanalizacyjnych.  Koszty przebudowy ulic pokryte zostaną z budżetu miasta, a wykonanie i finansowanie tego drugiego zadania wziął na siebie Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  Aby spółka mogła je zrealizować, inwestycję należało wprowadzić do Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018.

Za włączeniem do planu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Targowej oraz przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Słowackiego radni opowiedzieli się jednomyślnie. Uchwała w tej sprawie została podjęta 31 stycznia br.

 

Wieloletni-Plan-Inwestycyjny-MZECWiK-Spółka-z-o.o.-na-lata-2016-2018-dla-prowadzonej-działalności-wodociągowo-kanalizacyjnej- zaktualizowany w styczniu 2018 r.