Przetwarzanie danych osobowych oraz Polityka Cookies

Wyświetleń: 3 783

Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, plików cookie i odnosi się do strony internetowej www.wabrzezno.com, której właścicielem jest Urząd Miasta Wąbrzeźno. Korzystając z serwisu www.wabrzezno.com wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez www.wabrzezno.com

 • Stałe: Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
 • Sesyjne: Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia „cookies”?

Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.
Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się z witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje”, „Czyszczenie historii przeglądania” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w związku z odwiedzaniem stron internetowych (www.wabrzezno.com)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r.: (art. 13 ust. 1) – RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, reprezentowana przez Burmistrza Wąbrzeźna, z siedzibą w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, e-mail: sekretariat@wabrzezno.com.

 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@wabrzezno.com. Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Panu/Pani praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Pana/Pani dane osobowe (adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.) będą lub mogą być przetwarzane w celu umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów, monitorowania nadużyć, prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, bsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

 4. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa, m.in.:niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Wąbrzeźno przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług (m.in. podmiot zapewniający hosting, serwis IT)

 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 8. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 9. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 10. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;

  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 11. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 12. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych

 13. prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

 14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 15. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

 16. Administrator nie zamierza przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania