17 maja wejdzie w życie uchwała Rady Miasta w sprawie udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Wąbrzeźna.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Aby otrzymać dofinansowanie, muszą być spełnione jednocześnie trzy kryteria: 1) zabytek znajduje się w złym stanie technicznym, 2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, kulturowe dla mieszkańców oraz 3) jest dostępny publicznie. Wysokość wsparcia może wynieść do 50% nakładów na prace konserwatorskie, które zostaną wykonane w roku, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie lub roku następującym po roku złożenia wniosku. Dotacje w wysokości do 100% mogą być przyznane w dwóch przypadkach: 1) jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 2) jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac  lub robót.

Przy ustalaniu wielkości dofinansowania po uwagę brana będzie pomoc finansowa, udzielana z innych źródeł, ponieważ łączna wartość pomocy finansowej nie może przekroczyć 100% wysokości nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.

Wnioski o udzielanie dotacji będą przyjmowane do 15 października każdego roku, poprzedzającego rok, na który będzie udzielona. Wyjątkiem jest rok bieżący – na złożenie wniosku zainteresowani będą mieli 30 dni od wejścia w życie uchwały, tj. od 17 maja 2018 r. Natomiast w każdym czasie będzie można składać wniosek o dotację na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku zniszczonego na skutek klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego.

Dane, które powinny być zawarte we wniosku, oraz niezbędne do niego załączniki wyszczególnione są w uchwale Rady Miasta.

Pula środków na dotacje będzie określana każdego roku. O przyznaniu dofinansowania i jego wielkości decydować będzie Rada Miasta w drodze uchwały.

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach została podjęta przez radnych jednogłośnie na ostatniej sesji, która odbyła się  25 kwietnia br.

 

Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25 kwietnia 2018 r.