Po raz drugi Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zarekomenduje tegorocznych maturzystów do Programu Stypendiów Pomostowych.

LGD umożliwia młodym mieszkańcom Wąbrzeźna oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk uzyskanie pomocy materialnej w pierwszym roku studiów. Wysokość stypendium to 5 tys. zł, czyli 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Rekrutacja do programu prowadzona jest wyłącznie elektronicznie i potrwa do 17 sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Autorem i jednocześnie Partnerem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Pozostali Partnerzy to Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych, a zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Aby ubiegać się o stypendium w XVII edycji PSP w II segmencie, tegoroczny maturzysta musi:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r.;
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (liczbę punktów oblicz sam stosując następujący algorytm);
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  •  mieszkać na terenie obszaru LGD (gmina Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk oraz miasto Wąbrzeźno);
  • posiadać rekomendację naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.Wniosek o udzielenie rekomendacji można pobrać ze strony internetowej www.lgdwabrzezno.pl w zakładce Stypendia Pomostowe i złożyć w Biurze LGD.

Na terenie obejmującym działanie LGD Ziemia Wąbrzeska mamy zagwarantowane cztery stypendia, natomiast piąty rekomendowany przyszły student znajdzie się na liście rezerwowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rekomendację oraz otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, maturzysta wnioskuje o stypendium korzystając z aplikacji on-line dostępnej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja jest aktywna od 2 lipca do 17 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00. Następnie należy wydrukować wniosek i w terminie do 24 sierpnia dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura LGD (ul. Mickiewicza 12/1, Wąbrzeźno).

Wybór stypendystów będzie dokonywany przez Komisję Stypendialną LGD w terminie do 31  sierpnia. Następnie dokumenty zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako administratora Programu Stypendiów Pomostowych. Ostateczna lista stypendystów zostanie ogłoszona w terminie do 9 października. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, będą mogli starać się o stypendia na II, III i IV rok studiów, stypendia językowe, stypendia na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendia doktoranckie oraz staże w Stanach Zjednoczonych i w kraju. Przypominamy, że w roku akademickim 2017/2018 za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia stypendia uzyskało 5 studentów I roku studiów.